Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacy beleid

Algemeen

De hierna volgende informatie betreft de bescherming van uw persoonsgegevens. Om het begrip ervan te vergemakkelijken geven we ze in de vorm van antwoorden op de belangrijkste vragen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens.

Deze verklaring is bedoeld om toe te lichten hoe het steunpunt bewindvoering uw persoonsgegevens verwerkt. Dat kan gebeuren bij verschillende gelegenheden: bijvoorbeeld wanneer u onze website bezoekt, bij contacten met het secretariaat van het steunpunt of in het kader van het beheer van uw gerechtelijk dossier.

U moet weten dat de verwerking van uw persoonsgegevens beschermd zijn op basis van:

 

Wie zijn wij?

In 2020 werd op West-Vlaams niveau een nieuw samenwerkingsverbond ontwikkeld.

Zorgsector, vredegerechten en advocatuur hebben de handen in elkaar geslagen en hebben een stuurgroep bewindvoering opgericht. Deze stuurgroep komt periodiek bijeen.

Het samenwerkingsverbond, multidisciplinair samengesteld, heeft tot doel om alles met betrekking tot bewindvoering te bespreken, te kijken wat beter kan en knelpunten weg te werken.

Het steunpunt bewindvoering is het eerste wapenfeit van deze stuurgroep.

Hoe kan u ons contacteren?

Voor alle vragen in verband met de bescherming van uw persoonsgegevens kan u ons een bericht sturen via volgende contactgegevens:

U kan ons langs elektronische weg bereiken, op het volgende e-mailadres:

 • secretariaat@steunpuntbewindvoering.be

U kan ons uw vragen ook per post toesturen, op het volgende adres:

 • Steunpunt Bewindvoering, p.a. Kazernevest 3 te 8000 Brugge

Elke aanvraag zal worden behandeld binnen de 30 kalenderdagen. Als de aanvraag complex is, kan die termijn worden verlengd met 60 dagen.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Het Steunpunt bewindvoering is een aanspreekpunt voor vragen, klachten en suggesties over bewind. Elke belanghebbende kan er terecht. Hierbij verwerken we volgende persoonsgegevens:

Wanneer u met ons contact opneemt

 • Contactgegevens (naam, voornaam, e-mail adres, adres en telefoonnummer);
 • De communicatie tussen u en het Steunpunt Bewindvoering (e-mail, brieven, notities van telefoongesprekken);
 • IP adres bij bezoek aan onze website;
 • Gegevens die betrekking hebben tot de klacht of een vraag. Deze gegevens kunnen eveneens bijzondere persoonsgegevens (zoals medische gegevens) en strafrechtelijke gegevens bevatten;

 

Wij kunnen ook onrechtstreeks persoonsgegevens van u verwerken namelijk naar aanleiding van een vraag of een klacht van een andere persoon.

 

*Eventueel aan te vullen met bijkomende verwerkingen die de stuurgroep uitvoert*

 

Op welke gronden berusten die verwerkingen?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de beginselen opgesomd in artikel 5, lid 1 AVG:

 • Uw persoonsgegevens worden rechtmatig, behoorlijk en transparant verwerkt.
 • Wij waken erover dat enkel de strikt noodzakelijke persoonsgegevens worden verzameld gelet op de welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • De verzamelde persoonsgegevens zijn toereikend, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
 • De verzamelde persoonsgegevens zijn juist, zo niet worden alle redelijke maatregelen genomen opdat de onjuiste persoonsgegevens worden gewist of gerectificeerd.
 • Uw persoonsgegevens worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt u niet langer te identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is.
 • Door het nemen van passende technische of organisatorische maatregelen worden uw persoonsgegevens op een dusdanige manier verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat ze beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Overeenkomstig artikel 6, lid 1 AVG waken wij over de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens. De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk:

 • voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 • om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

De duur van bewaring van uw persoonsgegevens hangt af van de soort gegevens alsook van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig.

Indien u meent dat wij persoonsgegevens van u bewaren die niet meer relevant zijn, dan kan u contact met ons opnemen om de verwijdering van die gegevens te vragen.

Ziehier enkele voorbeelden van opslagperiodes volgens de soort persoonsgegevens en de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt:

 • IP-adressen: 12 maanden;
 • cookies: 13 maanden;
 • e-mails uitgewisseld via ons digitaal contactformulier: 24 maanden;
 • gerechtelijke dossiers en rechterlijke beslissingen: 10 tot 30 jaar volgens de voorwaarden vastgelegd in een ministeriële omzendbrief.

Welke veiligheidsmaatregelen worden er ingezet om uw persoonsgegevens te beschermen?

Wij doen ons best om aangepaste beveiligingsmaatregelen te nemen om de persoonsgegevens die we verwerken te beschermen tegen onder meer vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde toegang, verstrekking of gebruik.

De aangewende beveiligingsmiddelen zijn zeer gevarieerd. Bijvoorbeeld software en firewallmateriaal waarmee we ons informaticanetwerk kunnen beveiligen door te bepalen welke types van communicatie zijn toegelaten. Uit veiligheidsoverwegingen worden geen details verstrekt over die maatregelen. Ook voor onze personeelsleden die uw persoonsgegevens verwerken zijn de procedures voor toegang tot de informatie strikt bepaald. Bovendien hebben we procedures ingevoerd die moeten worden gevolgd in geval van (accidentele of doelbewuste) inbreuken op gegevens, en desgevallend zal u of de bevoegde overheid van de situatie op de hoogte worden gebracht. Tenslotte werd ons personeel gesensibiliseerd omtrent de voornaamste uitdagingen op vlak van gegevensbescherming en ontving het instructies en een gedragscode die moeten worden nageleefd.

Doorgiften en mededelingen van uw persoonsgegevens

Waar nodig doen wij een beroep op externe dienstverleners, zogenaamde “verwerkers”, ter ondersteuning van onze operationele doeleinden zoals het beheer en beveiligen van deze website. Wij zullen uw gegevens slechts delen met deze externe dienstverleners in de mate dat dit nodig is voor het desbetreffende doel. De gegevens mogen door hen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Uw gegevens worden niet verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

 

Wij kunnen uw persoonsgegevens eveneens delen met belanghebbende partijen of rechtbanken in het behandelen van de vragen of de klachten. Deze personen treden hierbij op als afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijken.

 

In bepaalde strikt door de wet omschreven gevallen kunnen wij verplicht zijn om uw persoonsgegevens door te sturen binnen het gerechtssysteem en daarbuiten. Het gaat dan bijvoorbeeld om de volgende bestemmelingen:

 • partijen bij een geding en hun wettelijke vertegenwoordigers;
 • getuigen bij een openbare terechtzitting;
 • het publiek bij een openbare terechtzitting;
 • deskundigen, taalkundigen en anderen voor zover het noodzakelijk is voor de rechtspleging;
 • andere hoven en rechtbanken;
 • de pers;
 • overheidsinstanties.

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden gepubliceerd in gerechtelijke beslissingen. Dat is een verplichting opgelegd in de Belgische Grondwet om een open justitie te waarborgen die kan worden gecontroleerd door de burger en door de pers. De bescherming van gegevens kan dan ook niet worden ingeroepen om die verplichting van de hoven en rechtbanken, die handelen in het kader van hun rechtsbevoegdheid die van openbaar belang is, niet na te leven. Wanneer de mededeling van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is kunnen er vóór de mededeling ervan aan bepaalde bestemmelingen (onder meer in de vorm van gerechtelijke beslissingen) maatregelen worden genomen zoals het pseudonimiseren. Zo kan het bijvoorbeeld dat aan enerzijds een partij in een geding een kopie van een vonnis of een arrest wordt meegedeeld waarin uw persoonsgegevens voorkomen en anderzijds aan de uitgever van een juridisch tijdschrift een kopie van het vonnis of het arrest waarin uw persoonsgegevens werden gepseudonimiseerd. Dat wil zeggen dat uw naam en voornaam werden vervangen door initialen en dat alle inlichtingen die zouden toelaten om u te identificeren, werden veranderd.

Wat zijn uw rechten?

Als betrokkene hebt u verschillende rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens. U hebt recht op transparante informatie, recht op inzage van uw persoonsgegevens, recht op rectificatie, recht op vergetelheid, recht om bezwaar aan te tekenen, recht op beperking van de verwerking en recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens.

Als je ons contacteert om jouw rechten uit te oefenen dan antwoorden wij binnen één maand. Uitzonderlijk kan dit langer duren (tot maximum in totaal drie maanden), maar dan laten wij je binnen één maand weten hoe dit komt. Het al dan niet kunnen uitoefenen van je rechten hangt samen met de verwerking en de rechtsgrond.

Zorg ervoor dat het steeds duidelijk is welk recht je precies wil uitoefenen en op welke manier (vb. per e-mail, per post, mondeling, …) je de informatie wenst te krijgen. Houd er wel rekening mee dat we in bepaalde gevallen meer informatie nodig hebben. We willen zeker zijn dat we de juiste persoon helpen.

Recht op inzage

Je hebt het recht om ons te vragen naar de persoonsgegevens die wij over u hebben. We kunnen u een gratis kopie geven, maar dat kan niet voor alle documenten. Wij willen namelijk de rechten en vrijheden van anderen ook respecteren.

Recht op verbetering

Denk je dat jouw gegevens niet juist of actueel zijn? Je hebt het recht om ons te vragen deze te corrigeren.

Recht van bezwaar

Je hebt het recht om ons te vragen om te stoppen met jouw persoonsgegevens te verwerken.

Recht op het beperken van de bewerking

Je kan ons vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer we de juistheid van je persoonsgegevens controleren.

Recht op vergetelheid of verwijdering

Je hebt het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te vernietigen. Indien wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens bij te houden, kunnen wij wel niet aan dit verzoek voldoen.

Recht op intrekking van uw toestemming

Bij verwerkingen van persoonsgegevens die gebaseerd zijn op jouw toestemming, kan die toestemming intrekken.

Klachten

Als u meent dat wij uw gegevens niet hebben verwerkt overeenkomstig de geldende regelgeving dan kan u een klacht indienen.

Wanneer we uw gegevens hebben verwerkt buiten het kader van onze rechtsbevoegdheid, dan is de bevoegde toezichthoudende overheid de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wanneer we uw persoonsgegevens hebben verwerkt in het kader van onze rechtsbevoegdheid, dan is de Gegevensbeschermingsautoriteit niet bevoegd om die verwerkingen te controleren. In dat geval kan u rechtstreeks contact opnemen met de Hoge Raad voor de Justitie die in het belang van de burger toezicht uitoefent op de werking van de rechterlijke orde.

De Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35 – 1000 BRUSSEL

contact@apd-gba.be

contactformulier: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/contact

 

De Hoge Raad voor de Justitie

Ijzerenkruisstraat 67 – 1000 BRUSSEL

contactformulier: https://hrj.be/nl/contact

 

Wijzigingen

Het kan gebeuren dat wij wijzigingen moeten aanbrengen aan deze verklaring inzake bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder omwille van de updating van onze veiligheidsmaatregelen.